Home  >  Virtual Reality (VR)  >  3DBear
3DBear

3DBear

3DBear

Optimised for a quick response
About
Pricing
Compare
Reviews
Pedagogy
Learning goals
Alternatives

What is 3DBear?

Start your remote teaching with Augmented Reality and discover inspiring learning content. Lesson plans available for pre-K, elementary schools, middle schools, upper secondary and libraries in ELA, Social Studies, Math, Science, Coding, Design Thinking, Computational Thinking, and STEM/STEAM. Also a great tool for Career and Technical Education (CTE). Why use 3DBear in your classroom: - Students learn by doing. - Student engagement - Your students will LOVE creating, learning, and showing off their talents. - Distance learning - great tool for homework when learning remotely. - Easy to implement Design Thinking, Inquiry-Based and Problem-Based learning..

Recommended Usage

30 minutes

Age Range0-4, 8-10, 17-18, 5-7, 11-13, 14-16, 19-25, 19+
PoliciesTerms of ServicePrivacy Policy
Requirements
Equipment: Tablets or smartphones. Download app: iOS or Android. Log in / Sign up: Google Single Sign-on or... Teachers with email + password. Students with Nickname + Class ID.
SupportOnlineTelephone

3DBear Pricing


Pricing Plans
Not provided by vendor.
Optimised for a quick response

Compare 3DBear with...

face
Answer a few questions to help the education community
Have you used 3DBear before?

Pedagogy

Certified Pedagogical Quality

Certified by Education Alliance Finland, 07/2019

EAF Evaluation is an academically-backed approach to evaluating the pedagogical design of a product. EAF evaluators assess the product using criteria that covers the most essential pedagogical aspects in the learning experience.
Passive
Active
3DBear is an open tool for creation and exploration, and thus gives multiple option on how to learn. The solution includes lot of pre-curated material and ideas for the teachers, as well as plenty of 3D models which the learner can use, edit and explore independently. It's easy to share your creations and the teacher has a good access to the creations of the learners. All the materials promote active learning - the learners are encouraged to make things themselves related to various subjects.
Rehearse
Construct
3DBear supports learning new things through creative tasks, which is a great advantage of the product. The materials support learning new things through creative tasks, where prior skills or knowledge needs to be used in conjunction with new. In lesson plans 3DBear also offers high quality teaching materials, such as worksheets, to be used on the lessons. The learning goals are well presented on the materials, so the teacher can easily pick materials they want.
Linear
Non-linear/Creative
With 3D Bear, each user can create things easily and independently. The features for creation provide infinite learning outcomes, assuming the teacher has enthusiasm to create lessons around them. 3DBear lesson plans already provide plenty of ideas for them. The materials also have tips for differentiation of learning, so it's possible to design tasks fit for the individual learners.
Individual
Collaborative
Although the app is meant for individual use, 3DBear materials greatly promote face-to-face interaction to be part of the learning experience. The materials promote constructive group work and sharing of creations, also on the level of the whole school. Some of the lesson plans also focus on developing of the school environment, which creates the feeling of participation and involvement for the students. The app has good possibilities for sharing your work.

Learning goals

Certified by Education Alliance Finland

The supported learning goals are identified by mapping the product against the selected reference curriculum and soft skills definitions most relevant for the 21st century.

 • Understanding technological system operations through making
 • Practicing to use arts as a way to express
 • Practicing to use imagination and to be innovative
 • Practicing to use imagination and to be innovative
 • Encouraging students to be innovative and express new ideas
 • Practicing to improvise
 • Practicing creative thinking
 • Creating requirements for creative thinking
 • Learning to find the joy of learning and new challenges
 • Practising visual recognition
 • Using technology as a part of explorative process
 • Using technology for interaction and collaboration
 • Using technological resources for finding and applying information
 • Using technology as a part of explorative and creative process
 • Practising to understand visual concepts and shapes and observe their qualities
 • Using technology as a part of explorative and creative process
 • Encouraging to build new information and visions
 • Oppilaita kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa.
 • Luodaan oppilaille mahdollisuuksia etsiä, kokeilla ja käyttää omaan oppimiseen ja työskentelyyn parhaiten sopivia työtapoja ja -välineitä.
 • Harjoitellaan laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttöä ja opetellaan niiden keskeisiä käyttö- ja toimintaperiaatteita.
 • Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä, kertoa tarinoita, esittää näkemyksiään ja jakaa kokemuksiaan monenlaisia välineitä ja ilmaisun keinoja käyttäen.
 • Tuottamisen taitoja kehitetään.
 • Työskentelyn lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset, havainnot ja kysymykset.
 • Ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien.
 • Ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankkimisessa sekä havaintojen taltioimisessa ja esittämisessä.
 • Tutustuttaa oppilas geometrisiin muotoihin ja ohjata havainnoimaan niiden ominaisuuksia.
 • Developing problem solving skills
 • Practicing to use arts as a way to express
 • Practicing to use imagination and to be innovative
 • Practicing to use imagination and to be innovative
 • Encouraging students to be innovative and express new ideas
 • Practicing to improvise
 • Practicing creative thinking
 • Creating requirements for creative thinking
 • Learning to find the joy of learning and new challenges
 • Practising visual recognition
 • Practicing categorization and classification
 • Practicing fine motor skills
 • Practicing memorizing skills
 • Practicing letters, alphabets and written language
 • Using technology as a part of explorative process
 • Using technology for interaction and collaboration (also internationally)
 • Using technology to express one’s emotions and experiences
 • Using technology for interaction and collaboration
 • Understanding and practicing safe and responsible uses of technology
 • Using technology as a part of explorative and creative process
 • Understanding technological system operations through making
 • Using technology resources for problem solving
 • Building common knowledge of technological solutions and their meaning in everyday life
 • Enabling the growth of positive self-image
 • Learning to listen other people’s opinions
 • Practicing to work with others
 • Encouraging to build new information and visions
 • Learning to build information on top of previously learned
 • Lapset tutustuvat tietoteknologisiin laitteisiin ja teknisiin ratkaisuihin.
 • Lapsia rohkaistaan tekemään kysymyksiä.
 • Lapsia kannustetaan tutustumaan tutkivaan ja kokeilevaan työtapaan.
 • Lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimintaa ympäristössä vahvistetaan.
 • Lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä ja myönteistä suhtautumista matematiikkaan tuetaan.
 • Lapset tutustuvat eri medioihin ja kokeilevat median tuottamista leikinomaisesti turvallisessa ympäristössä.
 • Lapset harjoittelevat kertomista, selittämistä ja puheen vuorottelua.
 • Terveellisiä ja monipuolisia ruokatottumuksia tuetaan.
 • Suunnittelu- ja luovia ongelmanratkaisutaitoja harjoitellaan.
 • Lapset harjoittelevat kuvallista ajatteluaan, havainnointiaan ja kuvien tulkintaa.
 • Opetellaan tieto- ja viestintäteknologian keskeistä käsitteistöä.
 • Medialukutaitoa syvennetään osallistumalla ja työskentelemällä eri medioiden parissa.
 • Oppilaita ohjataan kehittämään kuvanlukutaitoa käyttämällä erilaisia kuvatulkinnan menetelmiä ja esittämisen tapoja.
 • Opetuksessa vahvistetaan kulttuurista ja katsomuksellista lukutaitoa sekä ympäristölukutaitoa.
 • Oppilaita ohjataan omakohtaiseen työskentelyyn eri medioiden parissa, jolla tehdään näkyväksi medioiden tuottamia merkityksiä ja välittämää todellisuutta.
 • Oppilaita ohjataan kehittämään monilukutaitoaan ja tulkitsemaan, tuottamaan ja arvioimaan moninaisempia tekstejä erilaisissa yhteyksissä ja ympäristöissä. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää tietoa.
 • Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä, kertoa tarinoita, esittää näkemyksiään ja jakaa kokemuksiaan monenlaisia välineitä ja ilmaisun keinoja käyttäen.
 • Tuottamisen taitoja kehitetään.
 • Pohditaan kuvitteellisen ja todellisen maailman suhdetta sekä myös sitä, että jokaisella tekstillä on tekijänsä ja tarkoituksensa. Näin opetuksessa tuetaan kriittisen ajattelun kehittymistä.
 • Ohjataan oppilaita kehittämään kuvanlukutaitoa kokeilemalla kuvallisia ilmaisutapoja sekä tarkastelemaan visuaalisen vaikuttamisen keinoja lähiympäristössä.
 • Monilukutaidon kehittymistä tuetaan perustamalla opetus moniaistisuudelle, kokonaisvaltaisuudelle ja ilmiökeskeisyydelle.
 • Pohditaan menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä ja erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja.
 • Opitaan neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista.(Skill)
 • Oppilaita kannustetaan etsimään itselle sopivia ilmaisutapoja ja käyttämään tvt:tä työskentelyn ja tuotosten dokumentoinnissa ja arvioinnissa.
 • Oppilaita kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa.
 • Harjoitellaan sujuvan tekstin tuottamista ja käsittelyä eri välineillä ja oppitaan myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä.
 • Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa.
 • Tieto- ja viestintäteknologiaa (tvt) hyödynnetään monipuolisesti eri oppiaineissa ja muussa koulutyössä.
 • Keskustellaan ja luodaan yhdessä tvt:n turvallisia käyttötapoja ja hyviä käytöstapoja.
 • Tutustutaan, mihin tarkoituksiin tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään lähiympäristössä ja mikä sen merkitys on arjessa.
 • Tieto- ja viestintäteknologian perustaitoja harjoitellaan ja opitaan käyttämään niitä opiskelun välineinä.
 • Oppilaat saavat kokemuksia oppimista tukevien yhteisöllisten palveluiden käytöstä ja harjoittelevat käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
 • Developing problem solving skills
 • Practicing to use imagination and to be innovative
 • Practicing to use imagination and to be innovative
 • Encouraging students to be innovative and express new ideas
 • Practicing creative thinking
 • Creating requirements for creative thinking
 • Learning to find the joy of learning and new challenges
 • Learning to notice causal connections
 • Practising visual recognition
 • Practicing categorization and classification
 • Practising to understand visual concepts and shapes and observe their qualities
 • Using technology as a part of explorative process
 • Using technology to express one’s emotions and experiences
 • Using technology for interaction and collaboration
 • Using technology as a part of explorative and creative process
 • Using technology as a part of explorative and creative process
 • Practicing to notice links between subjects learned
 • Learning to combine information to find new innovations
 • Encouraging to build new information and visions
 • Learning to build information on top of previously learned
 • Practicing to notice causal connections
 • Opetuksessa käytetään yhteisöllisiä palveluita ja koetaan yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitys oppimiselle, tutkivalle työskentelylle ja uuden luomiselle.
 • Oppilaita ohjataan toimimaan oman roolinsa ja välineen luonteen mukaisesti sekä ottamaan vastuuta viestinnästään.
 • Oppilaita kannustetaan etsimään itselle sopivia ilmaisutapoja ja käyttämään tvt:tä työskentelyn ja tuotosten dokumentoinnissa ja arvioinnissa.
 • Koulutyössä harjoitellaan eri viestintäjärjestelmien sekä opetuskäytössä olevien yhteisöllisten palvelujen käyttöä.
 • Oppilaita kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa.
 • Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa.
 • Tieto- ja viestintäteknologiaa (tvt) hyödynnetään monipuolisesti eri oppiaineissa ja muussa koulutyössä.
 • Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia digitaalisen median parissa työskentelystä sekä ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista.
 • Harjoitellaan laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttöä ja opetellaan niiden keskeisiä käyttö- ja toimintaperiaatteita.
 • Tieto- ja viestintäteknologian perustaitoja harjoitellaan ja opitaan käyttämään niitä opiskelun välineinä.
 • Oppilaat saavat kokemuksia oppimista tukevien yhteisöllisten palveluiden käytöstä ja harjoittelevat käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
 • Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä, kertoa tarinoita, esittää näkemyksiään ja jakaa kokemuksiaan monenlaisia välineitä ja ilmaisun keinoja käyttäen.
 • Tuottamisen taitoja kehitetään.
 • Pohditaan kuvitteellisen ja todellisen maailman suhdetta sekä myös sitä, että jokaisella tekstillä on tekijänsä ja tarkoituksensa. Näin opetuksessa tuetaan kriittisen ajattelun kehittymistä.
 • Ohjataan oppilaita kehittämään kuvanlukutaitoa kokeilemalla kuvallisia ilmaisutapoja sekä tarkastelemaan visuaalisen vaikuttamisen keinoja lähiympäristössä.
 • Monilukutaidon kehittymistä tuetaan perustamalla opetus moniaistisuudelle, kokonaisvaltaisuudelle ja ilmiökeskeisyydelle.
 • Keskustellaan ja luodaan yhdessä tvt:n turvallisia käyttötapoja ja hyviä käytöstapoja.
 • Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia digitaalisen median parissa työskentelystä sekä ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista.
 • Harjoitellaan laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttöä ja opetellaan niiden keskeisiä käyttö- ja toimintaperiaatteita.
 • Luodaan innostavia tilaisuuksia harjaannuttaa sosiaalisia taitoja, kekseliäisyyttä, suunnittelu- ja ilmaisutaitoja sekä käden taitoja.
 • Tarkastellaan teknologian monimuotoisuutta ja merkitystä.
 • Ikäkaudelle sopivien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan sekä vahvistetaan taitoa jäsentää, nimetä ja kuvailla ympäristöä.
 • Työn suunnittelua, tavoitteiden asettamista sekä työskentelyn ja edistymisen arviointia harjoitellaan.
 • Harjoitellaan käyttämään kuvittelukykyä luoviin ratkaisuihin ja olemassa olevien rajojen ylittämiseen.
 • Ajattelun taitoja harjoitellaan ongelmanratkaisu- ja päättelytehtävin sekä uteliaisuutta, mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta hyödyntävin ja edistävin työskentelytavoin.
 • Ohjataan oppilaita huomaamaan asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä.
3DBear Categories
Last updated 30th November 2023
3DBear
Contact 3DBear