Home  >  Augmented Reality (AR)  >  DaVinci Club AR
DaVinci Club AR

DaVinci Club AR

DaVinci Club AR

About
Pricing
Compare
Reviews
Pedagogy
Learning goals
Alternatives

What is DaVinci Club AR?

DaVinci Club AR is an Augmented Reality game that makes kids move and learn English in a casual and fun way. The kids can explore their surroundings, take pictures and answer questions about the things they find. The game supports social sharing with your friends.

Screenshots

Age Range5-7, 8-10
LanguagesEnglish

DaVinci Club AR Pricing


Pricing Plans

Free with subscription

Compare DaVinci Club AR with...

Pedagogy

Certified by Education Alliance Finland

EAF Evaluation is an academically-backed approach to evaluating the pedagogical design of a product. EAF evaluators assess the product using criteria that covers the most essential pedagogical aspects in the learning experience.
Passive
Active
Avatar customisation and AR options are very encouraging, and the app motivates exploring things further. Progression is clearly tracked and easy to follow! The app can be used flexibly based on the child's own interests.
Rehearse
Construct
Users prior knowledge on the area is not assessed and it does not affects the baseline. This allows the user to progress and explore based on their own interest. Learning or memorizing comes naturally when the user explores the content.
Linear
Non-linear/Creative
DaVinci Club AR is casual and informal learning experience, where the learning happens by exploration.
Individual
Collaborative
The users can play the game only by themselves, but when joined with friends, active friends can helps others reach their weekly goal.

Learning goals

Certified by Education Alliance Finland

The supported learning goals are identified by mapping the product against the selected reference curriculum and soft skills definitions most relevant for the 21st century.

 • Learning to notice causal connections
 • Oppilaita kannustetaan kysymään ja kuuntelemaan, tekemään tarkkoja havaintoja, etsimään tietoa sekä tuottamaan ja kehittelemään yhdessä ideoita ja esittämään työnsä tuloksia.
 • Learning to use foreign language in work context
 • Practicing decision making
 • Connecting subjects learned at school to skills needed at working life
 • Learning to build information on top of previously learned
 • Encouraging to build new information and visions
 • Learning to combine information to find new innovations
 • Using technology as a part of explorative and creative process
 • Using technological resources for finding and applying information
 • Practicing logical reasoning, algorithms and programming through making
 • Using technology for interaction and collaboration
 • Practicing to use information independently and interactively
 • Practicing to find, evaluate and share information
 • Learning to view and consider media and advertising critically
 • Learning to acquire, modify and produce information in different forms
 • Practicing to notice causal connections
 • Practicing to look things from different perspectives
 • Learning to find the joy of learning and new challenges
 • Creating requirements for creative thinking
 • Practicing creative thinking
 • Encouraging students to be innovative and express new ideas
 • Practicing to use imagination and to be innovative
 • Practicing categorization and classification
 • Practising visual recognition
 • Ajattelun kehittymistä ja oppimista tuotetaan monipuolinen liikkuminen ja motoriset harjoituksien avulla.
 • Työskentelyn lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset, havainnot ja kysymykset.
 • Ohjataan oppilaita kehittämään kuvanlukutaitoa kokeilemalla kuvallisia ilmaisutapoja sekä tarkastelemaan visuaalisen vaikuttamisen keinoja lähiympäristössä.
 • Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä, kertoa tarinoita, esittää näkemyksiään ja jakaa kokemuksiaan monenlaisia välineitä ja ilmaisun keinoja käyttäen.
 • Oppilaita ohjataan hankkimaan tietoa erilaisista lähteistä ja välittämään tietoa muille.
 • Koulutyössä harjoitellaan eri viestintäjärjestelmien sekä opetuskäytössä olevien yhteisöllisten palvelujen käyttöä.
 • Luodaan oppilaille mahdollisuuksia etsiä, kokeilla ja käyttää omaan oppimiseen ja työskentelyyn parhaiten sopivia työtapoja ja -välineitä.
 • Opetellaan tieto- ja viestintäteknologian keskeistä käsitteistöä.
 • Oppilaat saavat kokemuksia oppimista tukevien yhteisöllisten palveluiden käytöstä ja harjoittelevat käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
 • Tieto- ja viestintäteknologian perustaitoja harjoitellaan ja opitaan käyttämään niitä opiskelun välineinä.
 • Tutustutaan, mihin tarkoituksiin tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään lähiympäristössä ja mikä sen merkitys on arjessa.
 • Oppilaat harjoittelevat monimuotoisia tilaisuuksia oppia työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa.
 • Kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan itsenäisesti ja yhdessä uusia, erilaisia liikuntatehtäviä sekä rohkaista ilmaisemaan itseään liikunnan avulla.
 • Kannustaa oppilasta ihmettelemään ja kyselemään sekä käyttämään yhteisiä pohdintoja pienten tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana.
 • Kannustaa oppilasta iloitsemaan ympäristöopin oppimisesta, omasta osaamisesta ja uusista haasteista sekä harjoittelemaan pitkäjänteistä työskentelyä.
 • Ohjata oppilasta kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan monipuolisesti eliöitä, elinympäristöjä, ilmiöitä, materiaaleja ja tilanteita sekä nimeämään niitä.
 • Ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankkimisessa sekä havaintojen taltioimisessa ja esittämisessä.
 • Ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja kokeiluja koulussa ja lähiympäristössä eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä esittelemään tuloksiaan eri tavoin.
 • Ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään lähiympäristössään.
 • Ohjata oppilasta ymmärtämään yksinkertaisia kuvia, malleja ja karttoja ympäristön kuvaajina.
 • Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan ja auttaa oppilasta kokemaan ympäristöopin asiat merkitykselliseksi itselleen.
 • Practicing to work with others
 • Practicing communication through different channels
 • Oppilaita rohkaistaan kyseenalaistamaan havaitsemiaan asioita ja huomaamaan, että tieto voi olla joskus ristiriitaista ja epäselvää.
 • Practicing memorizing skills
 • Practicing letters, alphabets and written language
 • Using technology to express one’s emotions and experiences
 • Using technology for interaction and collaboration (also internationally)
 • Practicing time management
 • Using technology as a part of explorative process
 • Ohjelmointia kokeillessaan oppilaat saavat kokemuksia siitä, miten teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista.
 • Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa.
 • Harjoitellaan laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttöä ja opetellaan niiden keskeisiä käyttö- ja toimintaperiaatteita.
 • Practicing versatile ways of working
 • Practicing strategic thinking
 • Realizing the connection between subjects learned in free time and their impact to skills needed at worklife
 • Practicing to notice causal connections
 • Harjoittellaan ryhmässä toimimista ja yhteistyötä, omien ideoiden sovittamista yhteen toisten kanssa sekä ikäkaudelle sopivaa vastuunkantoa.
 • Practicing persistent working
 • Practicing to take responsibility of one's own learning
 • Using technology as a part of explorative and creative process
 • Practicing to notice links between subjects learned
 • Supporting the growth of environmental awareness
 • Building common knowledge of technological solutions and their meaning in everyday life
 • Using technology resources for problem solving
 • Practicing to evaluate one's own learning
 • Developing problem solving skills
DaVinci Club AR Categories
#34 in PE
Last updated 5th October 2022
Loading...
Loading...
Loading...