Home  >  Augmented Reality (AR)  >  DaVinci Club AR
DaVinci Club AR

DaVinci Club AR

DaVinci Club AR

About
Pricing
Compare
Reviews
Pedagogy
Learning goals
Alternatives

Top Rated Alternatives

What is DaVinci Club AR?

DaVinci Club AR is an Augmented Reality game that makes kids move and learn English in a casual and fun way. The kids can explore their surroundings, take pictures and answer questions about the things they find. The game supports social sharing with your friends.


Age Range5-7, 8-10
LanguagesEnglish
Promotional banner - EdTech Impact virtual showcase eventsPromotional banner - EdTech Impact virtual showcase events

DaVinci Club AR Pricing


Pricing Plans

Free with subscription

Compare DaVinci Club AR with...

Pedagogy

Certified Pedagogical Quality

Certified by Education Alliance Finland, 12/2018

EAF Evaluation is an academically-backed approach to evaluating the pedagogical design of a product. EAF evaluators assess the product using criteria that covers the most essential pedagogical aspects in the learning experience.
Passive
Active
Avatar customisation and AR options are very encouraging, and the app motivates exploring things further. Progression is clearly tracked and easy to follow! The app can be used flexibly based on the child's own interests.
Rehearse
Construct
Users prior knowledge on the area is not assessed and it does not affects the baseline. This allows the user to progress and explore based on their own interest. Learning or memorizing comes naturally when the user explores the content.
Linear
Non-linear/Creative
DaVinci Club AR is casual and informal learning experience, where the learning happens by exploration.
Individual
Collaborative
The users can play the game only by themselves, but when joined with friends, active friends can helps others reach their weekly goal.

Learning goals

Certified by Education Alliance Finland

The supported learning goals are identified by mapping the product against the selected reference curriculum and soft skills definitions most relevant for the 21st century.

 • Kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan itsenäisesti ja yhdessä uusia, erilaisia liikuntatehtäviä sekä rohkaista ilmaisemaan itseään liikunnan avulla.
 • Practising visual recognition
 • Practicing categorization and classification
 • Practicing communication through different channels
 • Practicing to work with others
 • Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan ja auttaa oppilasta kokemaan ympäristöopin asiat merkitykselliseksi itselleen.
 • Ohjata oppilasta ymmärtämään yksinkertaisia kuvia, malleja ja karttoja ympäristön kuvaajina.
 • Ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään lähiympäristössään.
 • Ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja kokeiluja koulussa ja lähiympäristössä eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä esittelemään tuloksiaan eri tavoin.
 • Ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankkimisessa sekä havaintojen taltioimisessa ja esittämisessä.
 • Ohjata oppilasta kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan monipuolisesti eliöitä, elinympäristöjä, ilmiöitä, materiaaleja ja tilanteita sekä nimeämään niitä.
 • Kannustaa oppilasta iloitsemaan ympäristöopin oppimisesta, omasta osaamisesta ja uusista haasteista sekä harjoittelemaan pitkäjänteistä työskentelyä.
 • Kannustaa oppilasta ihmettelemään ja kyselemään sekä käyttämään yhteisiä pohdintoja pienten tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana.
 • Learning to notice causal connections
 • Oppilaat harjoittelevat monimuotoisia tilaisuuksia oppia työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa.
 • Tutustutaan, mihin tarkoituksiin tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään lähiympäristössä ja mikä sen merkitys on arjessa.
 • Tieto- ja viestintäteknologian perustaitoja harjoitellaan ja opitaan käyttämään niitä opiskelun välineinä.
 • Oppilaat saavat kokemuksia oppimista tukevien yhteisöllisten palveluiden käytöstä ja harjoittelevat käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
 • Opetellaan tieto- ja viestintäteknologian keskeistä käsitteistöä.
 • Luodaan oppilaille mahdollisuuksia etsiä, kokeilla ja käyttää omaan oppimiseen ja työskentelyyn parhaiten sopivia työtapoja ja -välineitä.
 • Koulutyössä harjoitellaan eri viestintäjärjestelmien sekä opetuskäytössä olevien yhteisöllisten palvelujen käyttöä.
 • Oppilaita ohjataan hankkimaan tietoa erilaisista lähteistä ja välittämään tietoa muille.
 • Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä, kertoa tarinoita, esittää näkemyksiään ja jakaa kokemuksiaan monenlaisia välineitä ja ilmaisun keinoja käyttäen.
 • Ohjataan oppilaita kehittämään kuvanlukutaitoa kokeilemalla kuvallisia ilmaisutapoja sekä tarkastelemaan visuaalisen vaikuttamisen keinoja lähiympäristössä.
 • Työskentelyn lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset, havainnot ja kysymykset.
 • Oppilaita kannustetaan kysymään ja kuuntelemaan, tekemään tarkkoja havaintoja, etsimään tietoa sekä tuottamaan ja kehittelemään yhdessä ideoita ja esittämään työnsä tuloksia.
 • Ajattelun kehittymistä ja oppimista tuotetaan monipuolinen liikkuminen ja motoriset harjoituksien avulla.
 • Practicing to use imagination and to be innovative
 • Encouraging students to be innovative and express new ideas
 • Practicing creative thinking
 • Creating requirements for creative thinking
 • Learning to find the joy of learning and new challenges
 • Practicing to look things from different perspectives
 • Practicing to notice causal connections
 • Learning to acquire, modify and produce information in different forms
 • Learning to view and consider media and advertising critically
 • Practicing to find, evaluate and share information
 • Practicing to use information independently and interactively
 • Using technology for interaction and collaboration
 • Practicing logical reasoning, algorithms and programming through making
 • Using technological resources for finding and applying information
 • Using technology as a part of explorative and creative process
 • Learning to combine information to find new innovations
 • Encouraging to build new information and visions
 • Learning to build information on top of previously learned
 • Connecting subjects learned at school to skills needed at working life
 • Practicing decision making
 • Learning to use foreign language in work context
 • Provide students with the opportunity to carry out their natural curiosity and help the student to experience environmental issues relevant to themselves.
 • Guiding the student in making observations and experiments in and outside of school by using their own senses and simple devices.
 • Guide the students in using ICT in gathering, documenting and presenting data and knowledge.
 • Guide the student to name, describe, compare and classify living organisms, habitats, natural phenomena, materials and situations.
 • Guide the student to interpret simple images, models and maps
 • Guide the student to explore and being active and moving independently outdoors
 • Encouraging the student to wonder and ask questions and using questioning as a basis for creating studies and other activities
 • Encouraging the joy of learning about environment

DaVinci Club AR Alternatives

DaVinci Club AR Categories
Last updated 30th May 2024
Promotional banner - EdTech Impact virtual showcase eventsPromotional banner - EdTech Impact virtual showcase events
DaVinci Club AR
Request a Quote